Door het bezoeken van deze website gaat u akkoord met onze privacy voorwaarden.

Algemene voorwaarden Kinderfeestjes.nl

Kinderfeestjes.nl, hierna ook te noemen: de opdrachtnemer
Kinderfeestjes.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: KvK 20165687.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten van kinderfeestjes.nl In geval de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert zijn deze, voor zover ze in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden, niet van toepassing, tenzij de toepasselijkheid ervan door Kinderfeestjes.nl schriftelijk erkend is. De voorwaarden zijn van toepassing op een overeenkomst tussenkinderfeestjes.nl en opdrachtgever, deze voorwaarden zijn ook automatisch van toepassing op nadien gesloten overeenkomsten.

 

Artikel 2 totstandkoming, wijziging en annulering opdracht

2.1 De overeenkomst komt tot stand, nadat opdrachtgever betaald heeft via ideal.
2.2 kinderfeestjes.nl is niet aansprakelijk voor onjuistheden in contentpagina's en of de advertenties.
2.3 Kinderfeestjes.nl behoudt zich het recht voor advertenties zonder opgave van redenen te weigeren.
2.4 Kinderfeestjes.nl heeft het recht de plaats van de advertentie te bepalen en te wijzigen.
2.5 Kinderfeestjes.nl behoudt zich het recht om een acceptatie binnen een termijn 5 werkdagen te herroepen.
2.6 Het aanbod van Kinderfeestjes.nl is ten allen tijde vrijblijvend en is geldig gedurende afgesproken termijn in het aanbod. Bevat het aanbod van Kinderfeestjes.nl geen termijn, dan vervalt het aanbod automatisch 5 werkdagen na de datum van het aanbod.

 

Artikel 3 Prijzen en betaling

3.1 Betaling geschiedt door middel idealbetaling. Na de ideal betaling staat de advertentie direct live
3.2 Indien er geen prijsafspraken vastgelegd zijn, gelden de prijzen van dat moment.
3.3 Het saldo wat op het acount staat kan nooiten te nimmer terug worden uitbetaald.
3.4 Kinderfeestjes.nl werkt met vouchers welke nooit ingewisseld kunnen worden contant geld. Vouchers zijn enkel bedoeld om te kunnen adverteren

 

Artikel 4 Aansprakelijkheid en schadevergoeding

4.1 De aansprakelijkheid van Kinderfeestjes.nl in geval van onjuiste uitvoering van de opdracht is beperkt tot maximaal de aan opdrachtgever voor de advertentie/plaatsingopdracht in rekening gebrachte prijs.
4.2 Kinderfeestjes.nl is slechts aansprakelijk is voor schade door opdrachtgever geleden als rechtstreeks gevolg van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van Kinderfeestjes.nl.
4.3 Kinderfeestjes.nl is nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade, schade ontstaan door derden (ook al zijn deze ingeschakeld door Kinderfeestjes.nl) en schade ontstaan door te late levering.
4.4 Kinderfeestjes.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door opdrachtgever opgegeven teksten en of advertenties. Opdrachtgever vrijwaart Kinderfeestjes.nl tegen iedere aanspraak van derden terzake de door hem opgegeven advertentie-inhoud/plaatsingsopdracht.
Aan Kinderfeestjes.nl door opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde zaken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst mogen geen inbreuk maken op enig octrooi, licentie, auteursrecht, geregistreerde tekening of ontwerp, handelsmerk of handelsnaam en moeten voldoen aan de eisen die de Nederlandse Reclame Code stelt.
Bovendien behoudt Kinderfeestjes.nl zich het recht voor om tekst en vorm van alle advertenties en opdrachten die voor plaatsing op Kinderfeestjes.nl worden aangeboden te wijzigen. Opdrachtgever vrijwaart Kinderfeestjes.nl van alle aanspraken van dien aard en zal de daardoor veroorzaakte schade vergoeden.
4.5 Opdrachtgever draagt het risico van onjuistheden in de door hem opgegeven tekst en overige gegevens.

 

Artikel 5 Duur van advertentie

5.1 Advertenties lopen voor de minimale duur van 1 maand, tenzij anders overeengekomen. Opzegging is niet nodig. Advertentie gaat auromatisch offline als het saldo niet toereikend is
5.2 Advertenties worden verlengd zodra het saldo op het acoount wordt opgewaardeerd.

 

Artikel 6 Specifieke bepalingen advertenties

6.1 Kinderfeestjes.nl is niet aansprakelijk voor onjuistheden in contentpagina's en of de advertentie's.
6.2 Kinderfeestjes.nl is slechts aansprakelijk is voor schade door opdrachtgever geleden als rechtstreeks gevolg van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van Kinderfeestjes.nl.
6.3 Kinderfeestjes.nl is nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade, schade ontstaan door derden (ook al zijn deze ingeschakeld door Kinderfeestjes.nl) en schade ontstaan door te late levering.
6.4 Kinderfeestjes.nl mag zonder voorafgaande bekendmaking het systeem van Kinderfeestjes.nl (tijdelijk) buiten gebruik stellen of het gebruik beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens Kinderfeestjes.nl ontstaat.

 

Artikel 7 Klachten en reclames

7.1 Eventuele reclames worden door Kinderfeestjes.nl alleen in behandeling genomen indien deze door Kinderfeestjes.nl binnen veertien dagen na verschijningsdatum, schriftelijk bereikt hebben onder nauwkeurige opgave van aard en grond der klachten. Echter er dient wel direct na verschijningsdatum gecontroleerd te worden.
7.2 De opdrachtgever kan nimmer door een klant haar betalingsverplichting opschorten.

 

Artikel 8 Prijswijzigingen

De prijzen welke Kinderfeestjes.nl hanteert zijn in Euro's en zijn exclusief omzetbelasting (BTW).
Kinderfeestjes.nl zal de prijzen niet mogen verhogen.

 

Artikel 9 Overmacht

In het geval van overmacht is Kinderfeestjes.nl gerechtigd haar verplichtingen ten allen tijde op te schorten en indien de situatie van overmacht langer dan drie maanden duurt, is zij gerechtigd de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst onmiddellijk te beëindigen onder verplichting van partijen aan elkaar terug te geven wat ze van elkaar hebben ontvangen, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig te zijn.
Onder overmacht wordt onder meer verstaan: overheidsvoorschriften die uitvoering van de werkzaamheden onmogelijk of bezwaarlijk maken, werkstaking, in gebreke blijven van toeleveranciers, buitengewone weersomstandigheden, brand, milieu- en natuurrampen.

 

Artikel 10 Verschijningdatum

Ten opzichte van de opgegeven verschijningsdatum geldt, dat deze slechts een benadering is van de feitelijke verschijningsdatum. Ofschoon steeds getracht zal worden de opgegeven verschijningsdatum na te komen is Kinderfeestjes.nl niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding daarvan. Dusdanige overschrijding geeft de opdrachtgever niet het recht de opdracht te annuleren of betaling te weigeren, noch verplicht dit Kinderfeestjes.nl tot enigerlei vergoeding aan de opdrachtgever.
Alle door Kinderfeestjes.nl opgegeven termijnen zijn indicatief, en binden Kinderfeestjes.nl niet.

 

Artikel 11 Onderhoud

Kinderfeestjes.nl mag zonder voorafgaande bekendmaking het systeem van Kinderfeestjes.nl (tijdelijk) buiten gebruik stellen of het gebruik beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens Kinderfeestjes.nl ontstaat.

 

Artikel 12 Rechtelijke bevoegdheid

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Artikel 13 Vindplaats en wijziging

13.1 Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Kinderfeestjes.nl.
13.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
Tevens zijn onze privacy-voorwaarden van toepassing.